นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

รายงานผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ข้อมูล/เอกสารงานวิจัยที่เผยแพร่