ดร.ดัชนีย์ จะวรรณะ
ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ข้อมูล/เอกสารงานวิจัยที่เผยแพร่

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง ชนิดไฟล์/ดาวน์โหลด
A1 แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว
A2 รูปแบบการสอนอาชีวศึกษาบนฐานสมรรถนะ เพื่อเสริมสร้างการคิด
A3 บทความวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
A4 บทความวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
A5 บทความ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอาชีวศึกษา
A6 ตัวอย่างเอกสารการทำวิจัย สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
A7 แผนการจัดการเรียนรู้ ต่อต้านการทุจริต (ปปช.)
B1 รายงานการใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยตลาด
B2 วิจัย Fix It Center
B3 วิจัยจิตใส กายแกร่ง
B4 วิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารท กำแพงเพชร
B5 การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
C1 รายงาน PLC 1.2561
C1 รายงาน PLC 2.2561
D1 คลิปวิดีทัศน์นำเสนอการบริหารจัดการห้องเรียน
D2 คลิปวิดิทัศน์แสดงการสอน-ดร.ดัชนี จะวรรณะ
* ผลการประกวดชมรม ปปช.
* ผลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้