ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร http://res.kpt.ac.th

PUBLISH RESEARCH AND EDUCATION INNOVATION.

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

งานวิจัย

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

งานวิจัย

รายงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของผลงาน
ดร.ดัชนีย์ จะวรรณะ